Rửa tiền là gì?

Rửa tiền là hành vi che giấu tiền thu được bất hợp pháp và làm cho chúng có vẻ giống như nguồn tiền hợp pháp. Chúng tôi tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt và coi việc chúng tôi hoặc nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi tham gia hoặc cố gắng tham gia vào các hoạt động có liên quan đến rửa tiền là bất hợp pháp . Chính sách chống rửa tiền của chúng tôi cải thiện bảo vệ nhà đầu tư, phương thức thanh toán an toàn và dịch vụ bảo mật khách hàng.


Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi không gây bất tiện cho khách hàng và không được sử dụng cho tội phạm và để đảm bảo hoạt động đúng đắn của các dịch vụ chuyển tiền theo các quy định nội bộ, quy tắc và quy định kinh doanh có liên quan. Ngoài ra, công ty sẽ chuẩn bị "Tài liệu điều hành kinh doanh cụ thể, v.v." như một đánh giá rủi ro cho các giao dịch.


1. Tuân thủ pháp luật và quy định

Chúng tôi tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Thanh toán, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Nguyên tắc Kế toán Doanh nghiệp, Đạo luật cấm độc quyền tư nhân và duy trì thương mại công bằng, Luật hành chính khác nhau, Luật Lao động, Đạo luật phòng chống chuyển giao tiền tố tụng hình sự, Đạo luật trừng phạt tội phạm có tổ chức và kiểm soát tiền thu được từ tội phạm, Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân , Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương. Chúng tôi sẽ tuân thủ và trình nộp các giấy tờ liên quan đến chuyển tiền nước ngoài, v.v. để đảm bảo đánh thuế thích hợp.


2. Xác định và thông báo các giao dịch đáng ngờ

Để ngăn chặn tài trợ khủng bố, rửa tiền và sử dụng bất hợp pháp các dịch vụ chuyển tiền, khách hàng chuyển tiền và thành viên phải được xác định. Công ty sẽ yêu cầu người đó gửi thông tin cần thiết và xác nhận xem thông báo có chính xác hay không dựa trên các tài liệu nhận dạng theo quy định.
Cán bộ, nhân viên phải từ chối khi nhận được yêu cầu chuyển tiền hoặc đơn đăng ký thành viên từ khách hàng không xác minh được danh tính. Ngoài ra, nếu một tình huống phát sinh yêu cầu xác minh danh tính khác vào một ngày sau đó, việc xác minh danh tính phải được thực hiện lại.
Ngoài ra, nếu cán bộ / nhân viên phát hiện giao dịch đáng ngờ, Công ty phải thông báo cho cơ quan chức năng. Trong sách hướng dẫn của công ty nêu ví dụ về loại giao dịch đáng ngờ, nhưng nếu bạn phát hiện thấy một giao dịch đáng ngờ hoặc không thể đưa ra quyết định, hãy kiểm tra ngay với người phụ trách.


3. Xác nhận tính hợp pháp

Theo Luật Ngoại hối và Ngoại thương, về nguyên tắc, cần xác nhận những điều sau đây cho mỗi lần chuyển tiền.
• Người yêu cầu chuyển tiền tiền và người thụ hưởng có thuộc đối tượng bị đóng băng tài khoản không?
• Liệu nó có vi phạm các quy định thanh toán liên quan đến thương mại của Bắc Triều Tiên hay không. (Các khoản thanh toán do Bắc Triều Tiên thực hiện với tư cách là quốc gia chuyển tiền, v.v.)
Nó có vi phạm các quy định sử dụng thanh toán liên quan đến việc sử dụng tiền của Bắc Triều Tiên và Iran không? (ví dụ: các hoạt động có thể đóng góp cho các chương trình liên quan đến hạt nhân ở Bắc Triều Tiên và Iran, các khoản thanh toán góp phần cung cấp vũ khí thông thường lớn của Iran. V.v.)
Cán bộ, nhân viên ngoài việc xác nhận những những thông tin trên đây qua hệ thống thì cần phải xác nhận mục đích chuyển tiền.
Nếu thuộc một trong các điều trên, yêu cầu chuyển tiền và đăng kí thành viên phải bị từ chối trừ khi có sự cho phép của cơ quan chức năng
Ngoài ra, cần kiểm tra xem khách hàng chuyển tiền có thuộc các trường hợp sau:
• Danh sách các lực lượng chống đối xã hội
• Danh sách những người bị xử phạt kinh tế như đóng băng tài sản
• Đối tượng chính trị(Người tiếp xúc chính trị)
• Danh sách các biện pháp trừng phạt ofac (Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài)
• Danh sách các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc


4. Yêu cầu gửi thông báo

Đối với khách hàng chuyển tiền không phải là thành viên, cần yêu cầu khách hàng chuyển tiền gửi thông báo và xác nhận danh tính của họ để giúp cơ quan thuế hiểu rõ về ngoại hối và các giao dịch nước ngoài khác và tài sản không chính xác.


5. Báo cáo về vụ bê bối

Bất kỳ gian lận, tham ô, sai trái, vv có thể gây hại cho lợi ích của người dùng, chẳng hạn như gian lận, tham ô, vi phạm lòng tin, vv, hoặc bất kỳ hành động khác có thể can thiệp vào hiệu suất thích hợp và đáng tin cậy của doanh nghiệp sẽ được kiểm tra ngay lập tức với người quản lý tuân thủ.


6. Ví dụ về các giao dịch đáng ngờ (Chú ý chung)

Các ví dụ sau đây minh họa các loại giao dịch cần được đặc biệt chú ý khi thực hiện nghĩa vụ báo cáo các giao dịch đáng ngờ quy định tại Điều 9 của Đạo luật phòng chống chuyển tiền hình sự.
Do đó, những trường hợp này được sử dụng làm tài liệu tham khảo để tìm hoặc trích xuất các giao dịch đáng ngờ trong quá trình giao dịch hàng ngày và mặc dù không phải tất cả các giao dịch chính thức phù hợp với các trường hợp này đều thuộc các giao dịch đáng ngờ, những giao dịch được xác định thuộc các giao dịch đáng ngờ, ngay cả những giao dịch không thuộc những trường hợp này, đều phải được thông báo.

a. Giao dịch liên quan đến khách hàng cung cấp thông tin đáng ngờ hoặc không rõ ràng khi chuyển tiền ra nước ngoài. Đặc biệt, các giao dịch liên quan đến khách hàng cung cấp thông tin không được công nhận có lý do hợp lý cho điểm đến, mục đích chuyển tiền, vốn chuyển tiền, v.v.
b. Các giao dịch thường xuyên trong một khoảng thời gian ngắn với số tiền lớn
c. Các giao dịch liên quan đến chuyển số tiền lớn cho các mục đích không hợp lý về mặt kinh tế.
d. Giao dịch được thực hiện bởi khách hàng có trụ sở tại các quốc gia hoặc khu vực không hợp tác trong các biện pháp AML(chống rửa tiền) hoặc ở các quốc gia hoặc khu vực phát hành thuốc bất hợp pháp. Đặc biệt, các quốc gia và khu vực được Cơ quan Dịch vụ Tài chính chỉ định là khu vực cần tăng cường giám sát.
e. Các giao dịch được thực hiện bởi khách hàng (bao gồm cả tập đoàn) có trụ sở tại các quốc gia/khu vực không hợp tác trong các biện pháp chống rửa tiền, hoặc các quốc gia /khu vực sản xuất ma túy.
f.Các giao dịch liên quan đến khách hàng được giới thiệu bởi những người (bao gồm cả tập đoàn) có trụ sở tại các quốc gia/khu vực không hợp tác trong các biện pháp chống rửa tiền và các quốc gia khu vực sản xuất ma túy
g. Các giao dịch được thực hiện bằng tiền giả, chứng khoán giả mạo, tiền tệ bị đánh cắp hoặc chứng khoán bị đánh cắp, đối tác của giao dịch bị nghi ngờ biết rằng tiền tệ hoặc chứng khoán đã bị làm giả hoặc bị đánh cắp.
h. Các giao dịch liên quan đến khách hàng không tự nhấn mạnh bảo mật môtj cách không tự nhiên và khách hàng cố gắng yêu cầu không baó cáo và ép buộc mua lại.
i. Các giao dịch liên quan đến thành viên của tập đoàn tội phạm, cán bộ của tập đoàn tội phạm, v.v.
j. Các giao dịch liên quan đến khách hàng có hình thức hoặc thái độ, xu hướng không tự nhiên, v.v. được công nhận từ quan điểm kiến thức, kinh nghiệm, v.v.
k.Những giao dịch khác (các giao dịch được hỏi hoặc báo cáo có liên quan đến tiền thu được từ bên ngoài như các tổ chức công cộng)