Tải mẫu đơn đăng ký thành viên

ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN


日本語 個人用


日本語 法人用


English


Vietnamese
Đăng ký thành viên trực tuyến

Bạn có thể đăng ký thành viên mới trực tuyến.


Cách đăng ký thành viên

Application form for Membership


1

Tạo mẫu thành viên

Tải mẫu về điền form hoặc có thể làm online

2

Chuẩn bị giấy tờ

Hồ sơ cần thiết có thể nhận trực tiếp văn phòng công ty hay là copy ( hồ sơ cá nhân, copy 2 mặt ) và gửi bưu điện, fax hay là email

3

Phát hành thẻ thành viên

Thẻ thành viên phát hành và gửi bưu điện trong vòng 1 tuần


Contact

Vui lòng hỏi theo mẫu câu hỏi.
Bạn cũng có thể gọi điện hỏi được / thời gian tiếp nhận điện thoại:ngày thường 9:30 - 18:00

sự hỏi thăm