Bắt đầu dịch vụ chuyển tiền sang Việt Nam

Từ ngày 19 tháng 5 năm 2020 (thứ ba)
Dịch vụ chuyển tiền Việt Nam đã được bắt đầu.