Gửi đến khách chuyển tiền Hàn quốc và Trung Quốc

Vui lòng cùng hổ trợ , gửi thủ tục xác nhận thông tin phía người nhận [ trước khi gửi tiền ], nếu gửi tiền mà chưa xác nhận thông tin người nhận thì bổ sung [Xác nhận người gửi và người nhận]