Chính sách bảo mật

Digitel Co., Ltd. (sau đây gọi tắt là công ty ) xử lý nhiều thông tin khác nhau, bao gồm cả thông tin nhận được từ khách hàng. Do đó, để tôn trọng các giá trị thông tin này, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thiết lập và triển khai triệt để hệ thống quản lý thông tin.


1. Xây dựng các quy định bảo vệ thông tin cá nhân, bảo mật và cải tiến liên tục

Công ty sẽ đảm bảo bảo mật và cải tiến liên tục bằng cách thiết lập các quy định bảo vệ thông tin cá nhân để đảm bảo rằng các cán bộ và nhân viên hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân đúng cách.


2. Cấm thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân và sử dụng cho các mục đích khác

Công ty thiết lập hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân và xử lý thông tin cá nhân phù hợp theo quy định. Ngoài ra, công ty không sử dụng nó cho các mục đích khác.
Ngoài ra, khi công ty thu thập thông tin cá nhân của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp, công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích dưới đây.
Ngoài ra, nếu công ty có được thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn, công ty sẽ chỉ định mục đích sử dụng trước.
(1) Đăng ký làm thành viên của dịch vụ chuyển tiền và để cung cấp dịch vụ
(2) Để liên hệ với khách hàng và cung cấp thông tin về các dịch vụ
(3) Để xác nhận danh tính của người đó theo "Đạo luật phòng chống chuyển tiền hình sự" và "Đạo luật ngoại hối và ngoại thương", và để xác nhận trình độ sử dụng dịch vụ, v.v.
(4) Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ thực hiện dựa trên pháp luật và hợp đồng với khách hàng
(5) Để nghiên cứu và phát triển dịch vụ thông qua nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, bảng câu hỏi, v.v.
(6) Gửi các đề xuất về dịch vụ thông qua email v.v...
(7) Để hủy các giao dịch và quản lý sau khi hủy giao dịch
(8) Để thực hiện các giao dịch với khách hàng một cách thích hợp và suôn sẻ.


3. Thực hiện và chấn chỉnh các biện pháp an toàn

Công ty sẽ quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn và cố gắng đảm bảo, cải thiện và sửa chữa bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, mất mát, phá hủy, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân.


4. Tuân thủ pháp luật và quy định

Công ty sẽ tuân thủ các luật và quy định có liên quan và các tiêu chuẩn khác, và cố gắng không ngừng cải tiến dịch vụ và cải thiện nỗ lực của mình để bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp với những thay đổi của môi trường.


5. Tôn trọng quyền của cá nhân đối với thông tin cá nhân

Công ty sẽ trả lời thích hợp nếu bạn liên hệ với người phụ trách liên quan đến yêu cầu thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, thông tin cá nhân không được cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi bản thân người đó đã hiểu trước và được pháp luật công nhận.


6. Tiết lộ và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật và quy định trong trường hợp bạn yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, v.v. (có nghĩa là chỉnh sửa, bổ sung, xóa, đình chỉ sử dụng, xóa hoặc đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba) thông tin cá nhân.
Ngoài ra, tất cả nhân viên chú ý đến tầm quan trọng và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn trong các hoạt động hàng ngày của chúng tôi, tiến hành quản lý kỹ lưỡng và đáp ứng sự tin tưởng của khách hàng.


Xử lý thông tin cá nhân

Công ty xử lý thông tin cá nhân nhận được theo các hướng dẫn sau dựa trên Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân.


1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, ngày sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ email và thông tin giao dịch trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích sau. Ngoài ra, nếu chúng tôi có được thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn, chúng tôi sẽ chỉ định mục đích sử dụng trước.

(1) Đăng ký làm thành viên của dịch vụ chuyển tiền và cung cấp dịch vụ
(2) Để liên hệ với khách hàng và cung cấp thông tin về các dịch vụ
(3) Để xác nhận danh tính của người đó theo "Đạo luật phòng chống chuyển tiền hình sự" và "Đạo luật ngoại hối và ngoại thương", và để xác nhận trình độ sử dụng dịch vụ, v.v.
(4) Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ thực hiện dựa trên pháp luật và hợp đồng với khách hàng
(5) Để nghiên cứu và phát triển dịch vụ thông qua nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, bảng câu hỏi, v.v.
(6) Gửi các đề xuất về dịch vụ thông qua email v.v...
(7) Để hủy các giao dịch và quản lý sau khi hủy giao dịch
(8) Để thực hiện các giao dịch khác với khách hàng một cách thích hợp và suôn sẻ.

Ngoài ra, khi nhận đơn đặt hàng hoặc hỏi qua điện thoại, công ty có thể ghi lại nội dung cuộc gọi với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và dịch vụ chuyển tiền. Công ty sẽ không sử dụng bất cứ thứ gì khác ngoài những điều trên ngoại trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của bạn một cách riêng biệt hoặc khi chúng tôi không yêu cầu sự đồng ý của bạn theo Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, chẳng hạn như theo luật pháp và quy định.


2. Quản lý bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân nhận được sẽ được giữ an toàn dưới sự quản lý chặt chẽ và sẽ được bảo vệ khỏi rò rỉ.


3. Ủy thác thông tin cá nhân

Trong một số trường hợp, công ty ủy thác các dịch vụ trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng đã nêu, chẳng hạn như thông tin dịch vụ và phân phối danh mục, nhưng để ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân, công ty trao đổi hợp đồng bảo mật với các công ty đối tác.


4. Cung cấp thông tin cá nhân

Công ty không cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà công ty đã nhận được cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trong các trường hợp sau:

(1) Khi có được sự đồng ý, thỏa thuận, v.v.
(2) Khi ủy thác thông tin cá nhân cho một công ty đối tác hoặc công ty ký gửi kinh doanh có thỏa thuận không tiết lộ thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng đã nêu.
(3) Khi không cần sự đồng ý của người được quy định bởi Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi dựa trên các quy định của pháp luật và quy định.


5. Yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa và đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sẽ tiết lộ thông tin cá nhân nếu người đó yêu cầu và sửa bất kỳ lỗi nào càng sớm càng tốt.
Ngoài ra, nếu bạn yêu cầu đình chỉ việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân, công ty sẽ đình chỉ việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân.Nếu bạn đang yêu cầu từ một đại lý vì một lý do không chắc chắn, chúng tôi sẽ yêu cầu tên và thông tin liên lạc của đại lý cùng với lý do. Ngoài ra, nếu bất kỳ điều nào sau đây được áp dụng, việc tiết lộ, v.v. không thể được xử lý.

(1) Nếu có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, cơ thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của người đó hoặc bên thứ ba
(2) Nếu có nguy cơ trở ngại đáng kể đối với việc thực hiện đúng cách hoạt động kinh doanh của chúng tôi
(3) Nếu vi phạm pháp luật và quy định

Để tiết lộ, chỉnh sửa và đình chỉ sử dụng, vui lòng liên hệ với bộ phận quản lí thông tin cá nhân bên dưới.


6. Phân phối quảng cáo của công ty bên thứ ba

Trong quá trình sử dụng trang web này, chúng tôi có thể thu thập "thông tin tập thể" và "thông tin cookie" cho mục đích vận hành trang web.
"Thông tin tập thể" đề cập đến thói quen của khách hàng, mô hình sử dụng và thống kê, không phải khách hàng cụ thể.
"Thông tin cookie" là thông tin mà một trang web chuyển vào đĩa cứng của máy tính của bạn với mục đích lưu trữ hồ sơ bằng công nghệ tiêu chuẩn ngành được gọi là cookie.
Cookie có thể làm cho web hữu ích hơn bằng cách lưu trữ thông tin bạn chọn tại một trang web cụ thể.
Ngoài ra, nó có thể xác định máy tính, nhưng nó không thể xác định khách hàng cụ thể.
Hầu hết các trình duyệt ban đầu được cấu hình để chấp nhận cookie.
Bạn cũng có thể thiết lập từ chối cookie của riêng mình, nhưng điều này có thể không sử dụng trang web tốt nhất.


Liên hệ về vấn đề Thông tin Cá nhân

● Để nhận xét và tư vấn về việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, bao gồm các yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa và tạm ngưng thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn sau qua điện thoại.

Trung tâm dịch vụ khách hàng Digitel
● Điện thoại: 03-3362-0702 (0703) (Các ngày trong tuần 10:00~18:00)