Thông tin quan trọng về dịch vụ chuyển tiền quốc tế

DigiTEL Remittance


Điều 1 (Giải thích rằng đó không phải là giao dịch ngoại hối do ngân hàng thực hiện, v.v.)

1.Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế do Digitel Co., Ltd. (sau đây gọi tắt là "Công ty chúng tôi")cung cấp (sau đây gọi là "Dịch vụ của chúng tôi") thì không phải là giao dịch ngoại hối do ngân hàng thực hiện, v.v.

2. Công ty không chấp nhận tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn, v.v. thông qua Dịch vụ.

3. Dịch vụ này không dùng cho đối tượng thanh toán tiền bảo hiểm quy định tại Điều 53 của Đạo luật Bảo hiểm Tiền tiết kiệm (Đạo luật số 34 năm 1961) hoặc Điều 55 của Đạo luật Bảo hiểm Tiết kiệm Hợp tác xã Nông, Thủy sản (Đạo luật số 53 năm 1963).

4. Đối với chế độ bảo vệ người dùng dịch vụ (sau đây gọi là "Người dùng") , một chế độ tiền đảm bảo thực hiện được quy định trong luật thanh toán tiền tệ (Đạo luật số 59 năm 2009) đã được thiết lập. Khi cung cấp dịch vụ này, Công ty gửi một khoản tiền đảm bảo thực hiện với Văn phòng Pháp lý Tokyo.

5. Trong thủ tục thực hiện các quyền được quy định trong luật thanh toán tiền tệ , Người dùng sẽ thanh toán số tiền chuyển được gửi cho Công ty thông qua Dịch vụ (giới hạn ở số tiền chưa được gửi vào tài khoản nhận của người nhận). Bạn có quyền nhận tiền hoàn lại từ khoản tiền đảm bảo thực hiện.


Điều 2 (Các vấn đề quan trọng khác của Dịch vụ)

1. Thời gian thực hiện tiêu chuẩn của Dịch vụ như sau:

(1) Trong trường hợp chuyển tiền KR và chuyển tiền VR, thời gian thực hiện tiêu chuẩn là 1 ngày làm việc.

(2) Trong trường hợp chuyển PB, chuyển tiền PC, chuyển CE, thời gian thực hiện tiêu chuẩn là 2 ngày làm việc.
Tuy nhiên, trong trường hợp nhận tiền tại đại lý hoặc cửa hàng khác, về nguyên tắc, có thể nhận được tiền 10 phút sau khi quá trình chuyển tiền hoàn tất.

2. Khách hàng có thể đăng ký làm thành viên khi sử dụng dịch vụ này.

  Thẻ thành viên sẽ được cấp cho khách hàng đã đăng ký làm thành viên. Tuy nhiên, khách hàng không đăng ký làm thành viên có các hạn chế đối với các giao dịch chuyển tiền được quy định trong Điều khoản dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

3. Công ty sẽ cấp thẻ thành viên cho khách hàng đã nộp đơn. Thời hạn hợp đồng đối với thành viên đã đăng ký là hai năm kể từ ngày Thẻ thành viên được phát hành và nếu không có yêu cầu hủy bỏ thành viên, hợp đồng sẽ được tự động gia hạn trong 2 năm và sẽ giống nhau sau đó. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng nó trong hai năm, bạn có thể hủy đăng ký thành viên của mình.

4. Vui lòng giữ thẻ thành viên và mật khẩu của bạn ở nơi an toàn. Đừng cho người khác mượn thẻ thành viên của bạn, hoặc cung cấp cho họ mật khẩu của bạn . Nếu Công ty xác nhận theo phương thức quy định của công ty rằng thẻ thành viên và mật khẩu được xuất trình tại thời điểm yêu cầu chuyển tiền khớp với số và mật khẩu của thẻ thành viên đã đăng ký, chúng tôi sẽ xác thực bạn là thành viên chính chủ và được phép thực hiện yêu cầu chuyển tiền.

5. Nếu người dùng hủy đăng ký thành viên trong thời gian hợp đồng, cần phải đăng kí theo thủ tục do công ty quy định. Ngoài ra, nếu bạn hủy giữa chừng, bạn không phải trả phí.

6. Vui lòng tham khảo "Điều khoản dịch vụ chuyển tiền quốc tế" hoặc "Phí và điều kiện sử dụng" trên trang web của Công ty để biết phí chuyển tiền đã trả cho người dùng khi sử dụng dịch vụ này.

7. Nếu người dùng yêu cầu hủy yêu cầu và trường hợp có khả năng hủy được (nếu tiền chưa vào tài khoản nhận của người nhận ), phí hủy (tương đương với chi phí thực tế) và phí chuyển vào tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ được tính. Phí chuyển tiền quy định tại giao dịch bị hủy sẽ không được hoàn trả.

8. Có giới hạn về số tiền bạn có thể yêu cầu chúng tôi gửi. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ chuyển tiền quốc tế để biết số tiền chuyển tối đa.

9. Khách hàng sẽ thanh toán Tiền chuyển và Phí cho Công ty theo phương thức quy định dưới đây.
(1)Chuyển vào tài khoản ngân hàng chỉ định của Công ty
(2) Trao tiền mặt tại quầy giao dịch của Công ty

10. Khi chấp nhận yêu cầu chuyển tiền, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ chuyển tiền quốc tế hoặc trang web của chúng tôi để biết tỷ giá hối đoái áp dụng khi chuyển tiền và đơn vị tiền tệ nhận tiền khác nhau.

11. Chúng tôi có thể đặt ra các hạn chế khác nhau và thay đổi các giới hạn mà chúng tôi đặt ra bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn về các thay đổi trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế của chúng tôi.